Vdovský a sirotčí důchod

Když zemře člověk, na kterém jsou finančně závislí další lidé, snaží se jim stát tuto ztrátu alespoň finančně určitým způsobem vykompenzovat, a to v podobě sirotčích a vdovských důchodů.

Kdo má nárok na vdovský důchod

 • Na vdovecký a vdovský důchod mají nárok vdovci a vdovy jeden rok po smrti partnera
 • A to tehdy, pokud zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod
 • Nebo splnil podmínky doby pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu v době své smrti
 • Případně zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Po jednom roce od smrti nárok zůstává, pokud vdova nebo vdovec:
  • Pečuje o nezaopatřené dítě
  • Pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
  • Pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého, který s ním žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
  • Je invalidní ve třetím stupni
  • Dosáhl alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk mužů stejného data narození
 • Pokud po roce zanikne nárok na vdovecký či vdovský důchod, může nárok vzniknout znovu, a to splněním některé z uvedených podmínek, nejpozději do dvou let po skončení nároku původního

Jaká je výše vdovského důchodu

Přesnou výši vdovského důchodu vám vypočtou pracovníci Správy sociálního zabezpečení. Skládá se ze dvou částí a závisí na aktuální průměrné mzdě a výši důchodu zemřelého.

Žádost o vdovský důchod

 • Podává se na Správě sociálního zabezpečení
 • Musí obsahovat veškeré přílohy
  • Občanský průkaz pozůstalého
  • Originál oddacího listu
  • Originál úmrtního listu
  • Poslední výměra důchodu zemřelého
  • Poslední výměra důchodu pozůstalého

Pokud smrt nastala v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nárok na vdovský důchod se uplatňuje u zaměstnavatele.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

 • Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič, osvojitel, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů
 • A to tehdy, pokud zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod
 • Popřípadě splnil podmínky k přidělení starobního důchodu
 • Nebo podmínku doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu
 • Oboustranně osiřelému dítěti, to znamená, pokud mu zemřou oba rodiče, náleží sirotčí důchod po obou rodičích
 • Nárok na sirotčí důchod zaniká, pokud dojde k osvojení dítěte
 • V případě zrušení osvojení vzniká nárok na sirotčí důchod znovu

Jaká je výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod se skládá ze dvou složek a odvíjí se od průměrné mzdy a výše důchodu, který zemřelý pobíral, nebo na který by měl nárok. Pokud je dítě oboustranným sirotkem, složka vypočítaná z průměrné mzdy se do celkové výše důchodu započítá jen jednou.

Žádost o sirotčí důchod

 • Žádost se podává Správě sociálního zabezpečení
 • K žádosti musíte doložit veškeré požadované dokumenty
  • Občanský průkaz žadatele
  • Originál rodného listu dítěte
  • Potvrzení o studiu nebo učebním poměru
  • Originál úmrtního listu

Pokud zemřelý zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, uplatňuje se nárok na sirotčí důchod u zaměstnavatele.

Další užitečné informace

Níže naleznete další doplňující informace, které by se vám mohli při vyřizování vdovských a sirotčích důchodů hodit.

Potřebná doba pojištění pro invalidní důchod

Potřebná doba pojištění, po které vzniká nárok na invalidní důchod
Do 20 let Méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
28 – 38 let 5 let
Nad 38 let 10 let
Splnění potřebné doby pojištění se zkoumá v období bezprostředně předcházejícím vzniku invalidity u žadatelů do 28 let, nad 28 let pak v období předchozích deseti let, u žadatelů nad 38 let v období 20 let.

Nárok na starobní důchod

Nárok na starobní důchod získává automaticky každý, kdo dosáhne stanoveného věku. Tento věk je určen datem narození a u žen také počtem vychovaných dětí, i když tyto rozdíly jsou postupně smazávány. Podle aktuálně platného zákona by měli muži a ženy se stejným datem narození po roce 1983 odcházet do důchodu v 68 letech bez rozdílu pohlaví a počtu vychovaných dětí. Podrobnosti na http://www.mpsv.cz/cs/618